Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TUZU, s.r.o. , IČO: 51802074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro Vložka číslo: 34697/S, Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

TUZU, s.r.o.

Poštová adresa: Okružná 2406/39 960 01 Zvolen

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK 59 1111 0000 0015 0562 5000

Telefón: +421910187331

E-mail: servis@tuzu.sk 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

odbor ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č. 02/58 27 21 59, 02/58 27 21 21

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.1. Tieto Obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho z Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto Obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi.

1.2. V prípade, že Predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2.Definície pojmov

Predávajúci – obchodná spoločnosť TUZU, s.r.o. , IČO: 51802074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro Vložka číslo: 34697/S, Okresný súd Banská Bystrica.

 

Internetový obchod – server na adrese https://tuzu.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci predáva Tovar.

 

Tovar – hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná k nákupu v Internetovom obchode. Každá hnuteľná vec je v ponuke Internetového obchodu označená názvom a je zobrazená na fotografii. Fotografia je iba ilustračná s tým, že najmä nezohľadňuje všetky farebné či veľkostné/objemové varianty, v ktorých je Tovar v Internetovom obchode ponúkaný. Pri každom Tovare je uvedená aj jeho špecifikácia a vlastnosti významné pre spotrebiteľa, poprípade tiež farebné a veľkostné prevedenie a ďalšie parametre a vlastnosti Tovaru.

 

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.

 

Podnikateľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Spotrebiteľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kúpna zmluva – Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú slovenským právom.

 

V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, spravuje sa táto zmluva a aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 588 a nasledujúcich a § 52 a nasledujúcich. V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, spravuje sa táto zmluva a aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 409 a nasledujúcich.

 

Predmet predaja – Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Internetového obchodu, ktorý Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.

 

Kúpna cena – peňažná čiastka vyjadrená v mene euro, ktorá je úplatou za vytvorenie a dodanie Tovaru. Zobrazená Kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je uvedená bez DPH aj vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. V Kúpnej zmluve sa Kupujúci zaväzuje Predávajúcemu túto Kúpnu cenu zaplatiť. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke Internetového obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Miesto dodania – miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kde má byť Predávajúcim odoslaný Predmet predaja a ktoré je špecifikované nasledujúcimi údajmi: meno obce, meno územného správneho celku (okres, kraj), pokiaľ je to potrebné ku špecifikácii obce, meno ulice, číslo súpisné alebo číslo evidenčné, ak sú pridelené, smerovacie číslo, štát. Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu iba na území Slovenskej republiky.

 

3.Úvodné ustanovenia

3.1 Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť za tento Predmet predaja Predávajúcemu Kúpnu cenu.

 

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky.

 

4.Pravidlá využívania Internetového obchodu

4.1 Založením účtu v Internetovom obchode https://tuzu.sk Kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom týchto Obchodných a reklamačných podmienok a berie na vedomie, že všetky zmluvy uzatvárané prostredníctvom Internetového obchodu sa budú spravovať týmito podmienkami. Uvedené platí aj v prípade, ak Kupujúci zrealizuje jednorazovú objednávku bez založenia účtu. V takom prípade vyjadruje Kupujúci súhlas a berie na vedomie uvedené momentom odoslania objednávky.

4.3 Predávajúci môže zbaviť Kupujúceho práva k využívaniu Internetového obchodu a takisto aj obmedziť prístup k časti alebo celku jeho dát uvedených v Internetovom obchode s okamžitým účinkom v prípade porušenia týchto obchodných podmienok a zvlášť ak Kupujúci:

 1. poskytol v priebehu registrácie nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje a uviedol tak do omylu tretie osoby alebo porušil ich práva,
 2. prostredníctvom Internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb,
 3. dopustil sa iného konania, ktoré je podľa spoločnosti TUZU s.r.o. v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými podmienkami využívania siete internet, alebo spôsobuje škodu záujmom Predávajúceho.

 

 

5.Objednávka

5.1 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu, kde Kupujúci vyslovene potvrdzuje objednávku.

5.2 Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

 

 

6.Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Ceny výrobkov sú uvedené v mene euro a sú v nich zahrnuté: náklady spojené s obsluhou zákazky, náklady spojené s balením, obalom a DPH, ak v popise výrobku nebolo uvedené inak. Uvedené ceny nezahrňujú dodatočné náklady neštandardných variant, takých ako: doplatky za určenie hodín doručenia, doplatky za odoslanie na niekoľké adresy súčasne a i..

6.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • bankový prevod,
 • pomocou integrovanej platobnej brány.

6.3 Prostredníctvom nákupu na Internetovom obchode Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy elektronickou formou.

6.4 Pri platbe prevodom je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu na základe faktúry. V prípade, že z technických alebo iných dôvodov Kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho tak, aby sa Kupujúci dostal k úhrade faktúry ešte pred jej splatnosťou. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť Kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania, ktorý činí v prípade spotrebiteľskej zmluvy úrok z omeškania vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. Vo zvyšných prípadoch bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie, ktoré je dôsledkom oneskoreného odoslania dát prostredníctvom integrovaného platobného systému. Súčasne Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby súvisiace s fungovaním integrovaného platobného systému, ak v dôsledku takejto chyby nedošlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy a Kupujúci mal možnosť preveriť si správnosť prevedenia platobnej transakcie podľa údajov uvedených v systéme.

 

7.Dodacie podmienky

7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet predaja Kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci zaisťuje dodanie Predmetu predaja Kupujúcemu podľa spôsobu zvoleného v objednávke (osobný odber, doručenie prostredníctvom Kuriérskej služby).

7.2 Kupujúci je pri objednávaní, v potvrdzujúcom maily aj na zákazníckom účte informovaný o predpokladanom termíne dodania. Predávajúci pripúšťa možnosť oneskoreného vyhotovenia zákazky, ktorá vznikla z príčin nezávislých na Predávajúcom – jedná sa mimo iné o zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektriny, internetového pripojenia, poruchy strojov Predávajúceho a ďalších. V prípade meškania s dodaním Tovaru, ktoré vzniklo z uvedených príčin nezávislých na Predávajúcom, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu spôsobenú meškaním v dodaní Tovaru.

7.3 Ak sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať Predmet predaja najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať Predmet predaja v lehote podľa prvej vety, Kupujúci ho vyzve, aby dodal Predmet predaja v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.4 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Predmet predaja Kupujúcemu v okamihu kedy odovzdá Predmet predaja:

 1. Kupujúcemu, alebo jeho poverenému zástupcovi pri osobnom odbere, čo Kupujúci, alebo ním poverená osoba potvrdí podpisom;
 2. Kuriérskej službe zaisťujúcej prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho.

7.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania Tovaru, ktoré bolo spôsobené zavinením zo strany Kuriérnej služby. Predávajúci rovnako nenesie zodpovednosť za nedoručenie z dôvodu nesprávnej adresy Kupujúceho.

7.6 Dodaný Predmet predaja je Kupujúci povinný prevziať.

7.7 Kupujúci je povinný označiť v objednávkovom formulári Miesto dodania. Takto stanovené Miesto dodania je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Všetky náklady súvisiace s prepravou Predmetu predaja do Miesta dodania hradí Kupujúci paušálnou čiastkou, ktorá tvorí súčasť Kúpnej ceny, a to podľa cenníka uvedeného na stránkach Internetového obchodu.

7.8 Pri prevzatí Predmetu predaja od Kuriérskej služby je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu predaja s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Predmet predaja prevziať a je povinný so zamestnancom Kuriérskej služby spísať protokol. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti zamestnanca Kuriérnej služby zásielku otvoriť a vykonať kontrolu Predmetu predaja, najmä preveriť, či Predmet predaja zodpovedajú objednávke a či je Predmet predaja bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu Predmetu predaja, poprípade priložených dokladov, s objednávkou je Kupujúci povinný spísať so zamestnancom Kuriérnej služby protokol. Kupujúci je povinný uschovať si kópiu protokolu a bezodkladne ju zaslať Predávajúcemu.

7.9 Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch, prečo Predmet predaja neprevzal. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30-tich dní odo dňa, kedy bolo Kupujúcim oprávnene odmietnuté prevzatie Predmetu predaja. V prípade, že zásielka obsahujúca Predmet predaja nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Predmet predaja má vadu a táto vada mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak na skutočnosť, že vada mohla vzniknúť pri preprave Predmetu predaja, nebude brať na zreteľ. V ďalšom sú nároky Kupujúceho riešené v reklamačnom konaní.

7.10 V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tomto prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho množstevná vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, je Kupujúci aj Predávajúci oprávnený ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od zmluvy odstúpiť.

7.11 V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať zásielku obsahujúcu Predmet predaja, hoci k tomu nebol žiadny z dôvodov stanovených v predošlých odsekoch, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.

 

 

8.Prechod nebezpečenstva škody na Predmete predaja a prechod vlastníckeho práva

8.1 Nebezpečenstvo škody na Predmete predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim. Avšak ak Kupujúci v rozpore s Kúpnou zmluvou dodaný Predmet predaja neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Predmete predaja v okamihu, kedy Kupujúci odmietol prevziať Predmet predaja alebo inak dodaný Predmet predaja neprevzal.

8.2 Vlastnícke právo k Predmetu predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim.

 

 

9.Odstúpenie od zmluvy

9.1 Odstúpenie od zmluvy je možné do 14 dní od uzavretia zmluvy, resp. do 14 dní od prevzatia Tovaru.

9.2 Kupujúci má v dôsledku odstúpenia od zmluvy povinnosť vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja, ak ho prevzal. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než mu bude vrátený Predmet predaja zo strany Kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

9.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak Predávajúci aj napriek výzve Kupujúceho nedodal Predmet predaja ani v primeranej dodatočnej lehote podľa bodu 7.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

9.4 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Predmet predaja Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

9.5 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako boli vykonané akékoľvek práce na objednávke. V prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní dní rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

9.6 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o informácii, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením Predmetu predaja predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach;
 2. o povinnosti Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach;
 3. o okolnostiach, za ktorých Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach.

 

10.Záruka, zodpovednosť za vady a reklamácia Tovaru

10.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete predaja pri prevzatí Tovaru, poprípade v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, pokiaľ je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka, pokiaľ je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.

10.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie ani na zhoršenie kvality tovaru spôsobenej kupujúcim (napríklad v dôsledku nevhodného skladovania, nadmerného opotrebenia, vystavenia nepriaznivým podmienkam alebo vplyvom rozpúšťadiel).

10.3 Za vhodnosť vybraného tovaru ako aj za jeho kompatibilita zodpovedá kupujúci.

 

10.4 Reklamácia nekompletnej zásielky

10.4.1 Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja podľa bodu 7.8 týchto Obchodných a reklamačných podmienok. Neskoršie reklamácie nekompletnosti alebo poškodenia dodaného Predmetu predaja bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že uvedené sa vyskytlo už v čase prevzatia tovaru.

10.4.2 Reklamácie spojené s kvalitou kuriérskych zásielok budú preskúmané na základe zápisu o škode, ktorý bol spísaný spoločne s kuriérom pri odbere zásielky. Absencia zápisu škôd môže byť základom k zamietnutiu reklamácie Predávajúcim.

 

10.5 Reklamácia tovaru

10.5.1 V prípade, že spotrebiteľ zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby je oprávnený reklamovať daný tovar u dodávateľa. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke predávajúceho. Spotrebiteľ sa môže informovať na telefónnom čísle +421 910 187 331 ako aj e-mailom na adrese info@tuzu.sk

 

10.5.2  Postup pri vybavovaní reklamácií:

 1. Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave.
 2. K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa).
 3. K zásielke pripojí doklad o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list za reklamovaný tovar.
 4. Následne túto zásielku doručí na adresu dodávateľa: TUZU s.r.o., Okružná 39, 96001 Zvolen. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 5. Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste.
 6. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, bude zákazníkovi ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia finančných prostriedkov. V prípade vrátenia finančných prostriedkov bude táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 7 dní od ukončenia reklamačného konania.
 7. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
 8. V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady dodávateľa.
 9. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
 10. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 11. b) vrátením kúpnej ceny za tovar.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

 

11.Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, po prihlásení sa na Internetovej stránke. Registráciu je možné zrušiť kontaktovaním na info@tuzu.sk s vašou požiadavkou na zmazanie osobných údajov z nasej databázy.

11.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

11.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby Kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu Kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

11.6 Kupujúci si môže u Predávajúceho uplatňovať všetky legislatívne priznávané práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a to právo: na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov, na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, na obmedzenie spracovávania údajov, nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania, podať návrh na začatie konania podľa zákona.

11.7 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

11.8 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.9 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.10 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.11 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Podmienky sú platné od 01.06.2019